PSHS

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM


 

 

 

Procedury higieniczne dotyczące personelu

 

 • Antyseptyka – (gr. anti – przeciw sepsis – gniciu, dosłownie: zapobieganie gniciu) to postępowanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia lub zahamowania rozwoju drobnoustrojów. Postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach.

W przeciwieństwie do dezynfekcji, antyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów.

 • Aseptyka – to postępowanie zapobiegające zakażeniu. Ochrona pacjenta i personelu.

 

Postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej.

 

Aseptyka:

 • Właściwa dezynfekcja i sterylizacja

 • Odpowiednim przechowywaniu sterylnych narzędzi i materiałów

 • Używanie dla każdego pacjenta jednorazowych, odkażonych lub sterylnych przedmiotów

 • Właściwym niszczeniu materiału skażonego

 • Stosowanie sprzętu jednorazowego użycia

 • Używanie odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic ochronnych (środki ochrony indywidualnej)

 • Przestrzeganie higieny osobistej

 

1. Właściwe przygotowanie rąk do pracy oraz odpowiednia ich higiena:
- podczas pracy nie nosi się biżuterii

- paznokcie muszą być krótkie i zadbane
- zranienia, otarcia należy zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem
- ręce należy myć:

 • przed przystąpieniem do pracy

 • przed przyjęciem pacjenta

 • przed założeniem rękawiczek

 • po zdjęciu rękawiczek i fartucha

 • gdy rękawiczki zostaną zanieczyszczone krwią lub uszkodzone

 • przed jedzeniem, piciem oraz paleniem

 • po skorzystaniu z toalety

 • po zakończonym dniu pracy

2. obowiązuje mycie rąk higieniczne i dezynfekcja

3. przed zabiegami chirurgicznymi obowiązuje mycie i dezynfekcja chirurgiczna oraz stosowanie sterylnych rękawiczek
4. przed nałożeniem preparatu dezynfekcyjnego - ręce należy osuszyć
5. punkt mycia rąk oddzielny od punktu mycia narzędzi
6. punkt mycia rąk wyposażony w:

 • baterie uruchamianą bez dotyku dłonią

 • dozownik na mydło płynne

 • dozownik na preparat do dezynfekcji rąk

 • podajnik na ręczniki jednorazowego użycia

 • kosz na użyte ręczniki

7. dozowniki muszą być opisane
8. nie można uzupełniać zawartości dozowników poprzez dolewanie
9. dozowniki przed ponownym napełnieniem muszą być umyte, wyparzone i osuszone
10. podczas pracy ręce muszą być osłonięte rękawiczkami, które zmieniamy po każdym pacjencie oraz w przypadku ich zanieczyszczenia krwią lub uszkodzenia
11. rękawiczki jednorazowego użycia nie można stosować wielokrotnie
12. brak zmiany rękawiczek i brak mycia rąk - przyczyna powstania korzystnego dla drobnoustrojów środowiska sprzyjającego ich rozwojowi i wzrostu - konsekwencją jest podrażnienie skóry rąk oraz możliwość wystąpienia zanokcicy paznokciowej wywołanej wirusem Herpes Simplex
13. mycie rąk i ich dezynfekcję należy prowadzić wg techniki Ayliffe

 

 

STERYLIZACJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

STERYLIZACJA to WYJAŁAWIANIE

 

 • jest to proces polegający na zniszczeniu wszystkich drobnoustrojów, zarówno ich form wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych

 

3 podstawowe zasady sterylizacji:

 • Wszystkie przedmioty są odpowiednio przygotowane do sterylizacji czyli zdezynfekowane, idealnie czyste, suche, odpowiednio ułożone i opakowane

 

 • Metody i parametry sterylizacji zachowane

 

 • Odpowiednie przechowywanie narzędzi po sterylizacji

 

 

Typy sterylizacji:

 • Parowa – czynnikiem sterylizującym jest nasycona para wodna pod zwiększonym ciśnieniem (autoklaw)

 

 • Termiczna – tem 250 C – sterylizatory kulkowe

 

 

Sterylizacja w autoklawach (w gabinetach stomatolog. najczęściej autoklawy typ B)

 

 • Tem. 121 C , ciś. ok.102 kPa (ok.1 atm)

 

 • Tem. 134 C , ciś. ok. 203 kPa (ok. 2 atm)

 

 

 • Odpowiednie ułożenie pakietów – ułożenie papier do papieru, folia do folii, cięższe narzędzia na dolna półkę, najlżejsze na górną.

 

 

Sterylizacja w sterylizatorze kulkowym

 

 • Czynnik sterylizujący – gorące powietrze o tem. 250 C ( nagrzane kulki ze szkła kwarcowego)

 

 • Jest to szybka sterylizacja drobnych narzędzi stomatologicznych (wiertła, frezy, instrumenty kanałowe)

 

 

PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI DO STERYLIZACJI:

 • Dezynfekcja

 • Płukanie

 • Mycie

 • Płukanie

 • Suszenie

 • Przegląd i segregacja

 • Pakowanie

 • Sterylizacja

 

Przechowywanie narzędzi po sterylizacji

 • „First in first out”

 

 • Opis pakietów i paski kontrolne

 

 • Zeszyty kontroli : autoklawu

 

 

Kontrola procesu sterylizacji

Wskaźniki :

 • fizyczne (pomiar parametrów procesu - ciśnienie, temperatura, czas)

 • chemiczne – wykazanie reakcji na proces – (zewnętrzne) tzw. sprawdziany , (wewnętrzne) paski kontrolne, twindikatory – zmiana barwy

 • biologiczne – testy bakteriologiczne (Sporal A (spory - Geobacillus stearothermophilus), badanie jałowości). Są to najbardziej wiarygodne testy.

Testy kontrolne

Test Bowie-Dicka

 

 • jest sprawdzianem, prawidłowego usunięcia powietrza w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią oraz z wsadów porowatych

 

Walidacja

 

 • Udokumentowana procedura, której celem jest utrzymanie, zapisanie i interpretacja danych wymaganych do wykazania, że dany proces będzie zawsze zgodny z wcześniej określonymi specyfikacjami.

 

Przechowywanie wysterylizowanego materiału (w opakowaniach)


- okres przechowywania nie zależy od metody sterylizacji
- po procesie sterylizacji materiał pozostaje jałowy do momentu użycia o ile nie zostanie skażony podczas transportu, przechowywania lub wyjmowania
- zawartość opakowania wilgotnego lub uszkodzonego uważa się za niesterylną
- należy do minimum ograniczyć manipulacje takie jak:

 • przenoszenie

 • dotykania

 • przekładania sterylnych pakietów


Sterylność zawartości opakowania zależy od sposobu przechowywania

Zgodnie z normą PN EN 868 - producent materiału i/lub systemu opakowaniowego przeprowadza weryfikację opakowań w wyspecyfikowanych warunkach pod kątem zachowania jałowości zawartości opakowania.
Na tej podstawie producenci deklarują różne okresy przechowywania materiału medycznego przy spełnieniu odpowiednich wymagań dotyczących warunków przechowywania tj.:

 1. temperatura powietrza 23 °C (15 – 25 °C)

 2. wilgotność 50% (40 - 60%)

 3. pomieszczenie suche, wolne od kurzu i insektów

 4. pomieszczenie nie dostępne dla ogółu

 5. pomieszczenie o powierzchniach gładkich, bez pęknięć itp.

 6. składowanie w zamykanych szafach

 7. przechowywanie na regałach pod osłoną - w odległości min. 30 cm od podłogi


W Polsce warunki przechowywania różne - dlatego zalecane są minimalne okresy przechowywania:
Opakowanie papierowe, włóknina 1 miesiąc - 1 - 2 tygodnie
Opakowanie papierowo-foliowe 6 miesięcy - 3 miesiące
Każda dodatkowa osłona ( pojemnik, szafa, opakowanie) wydłuża okres przechowywania do max.

Kontrola procesów sterylizacji parowej


Wewnętrzna - należy do użytkownika i obejmuje:

 • kontrolę fizyczną

 • kontrolę chemiczną

 • kontrolę biologiczną


Zewnętrzna - należy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej - obejmuje kontrolę biologiczną

Częstotliwość kontroli wewnętrznej


Okresowa - przy użyciu wskaźników biologicznych PN - EN 866 i PN - EN ISO 14161 - informuje o fakcie zabicia drobnoustrojów - spor wyselekcjonowanych szczepów bakterii wysoce opornych na dany czynnik sterylizujący
- Częstotliwość ok. jeden raz na miesiąc :

 • dotyczy każdego sterylizatora

 • dotyczy cykli o różnych parametrach

 • dotyczy kontroli po każdej naprawie lub dłuższej przerwie

Wynik - po 7 dniach, 48 godzinach, 1-3 godzin
- ilość zakładanych testów - zależy od pojemności komory sterylizatora:
gdy < 20 l - dwa testy
gdy > 20 l - min. 3 testy
Do inkubacji należy dołączyć tzw. próbę ślepą czyli test nie poddany sterylizacji
- Pakiety ze wskaźnikami umieszcza się po przekątnej komory, w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego tj. tył komory, dolna półka przy drzwiach
Sporale A - po sterylizacji muszą być poddane inkubacji w czasie 24 godzin, a do momentu przekazania przechowywane w lodówce (test kontrolny - nie)
Bieżąca:
- fizyczna - wskazania termometrów, manometrów itp. - dokumentacją jest wydruk - informuje jedynie o pracy urządzenia
- chemiczna - norma PN - EN 867, PN - EN ISO 15882 - oparta na reakcji chemicznej substancji wchodzących w skład wskaźnika - widoczna jako zmiana barwy - przeprowadzana dla każdego wsadu i dla każdego pakietu. Dotyczy:

 • kontroli ekspozycji ( sprawdziany sterylizacji) - sygnalizuje, że opakowanie było poddane sterylizacji ale nie mówi o sterylności jego zawartości - nie wymaga dokumentacji

 • kontrola każdego wsadu - opakowane wskaźniki chemiczne umieszcza się w różnych punktach komory sterylizatora:

- pojemność komory < 20 l - dwa wskaźniki
- pojemność komory > 20 l - min. trzy wskaźniki
Prawidłowe wybarwienie wskaźników zwalnia wsad do użycia
Wyniki tej kontroli dokumentowane w miejscu sterylizacji

 • kontrola każdego pakietu, zestawu - wskaźniki chemiczne umieszczane wewnątrz opakowania - prawidłowe wybarwienie zezwala na użycie materiału -dokumentacja w miejscu użycia materiału sterylnego

 

Dokumentacja procesu sterylizacji


- przechowywana przez 10 lat
- prowadzona dla każdego sterylizatora obejmuje:

 • data sterylizacji

 • nr kolejny cyklu w danym dniu

 • parametry cyklu

 • wyniki kontroli chemicznej wsadu z zaznaczeniem miejsca rozmieszczenia testów w komorze, z zaznaczeniem ich prawidłowego wybarwienia

 • podpis osoby zwalniającej wsad do użycia

 • wyniki okresowej kontroli biologicznej

- dokumentacja kontroli pakietu, zestawu prowadzona osobno - np. w karcie pacjenta obejmuje:

 • datę sterylizacji

 • datę użycia materiału sterylnego

 • zaznaczenie prawidłowego wybarwienia testu


Prawidłowa dokumentacja jest konieczna w przypadku roszczeń pacjentów, w celu udowodnienia prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji

Sterylizacja narzędzi do natychmiastowego użycia


- narzędzia po dezynfekcji umyte i osuszone rozkładamy na tacy i umieszczamy wskaźnik chemiczny wieloparametrowy
- tace osłaniamy pokrywą pozostawiając ją lekko uchyloną
- po procesie sterylizacji otwieramy sterylizator, zamykamy pokrywę i przenosimy tacę na stanowisko pracy
- sprawdzamy wybarwienie wskaźnika chemicznego, który odpowiednio dokumentujemy - narzędzia używamy od razu
- Jeśli sterylizacja narzędzi, ze względu na rodzaj materiału - nie jest możliwa - obowiązuje dezynfekcja bardzo wysokiego poziomu i płukanie w sterylnej wodzie destylowanej - narzędzia używamy od razu

 

Segregacja i postępowanie z odpadami medycznymi

 

 

Postępowanie z odpadami medycznymi

 

 • Odpowiednia segregacja odpadów medycznych

 • Właściwe oznaczenie pojemników na materiał biologicznie skażony

 

 • Wywóz, przechowywanie i utylizacja materiałów biologicznie skażonych przez firmy zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (umowa pomiędzy gabinetem a firmą utylizującą odpady medyczne i materiał biologicznie skażony)

 

Postępowanie z ostrymi odpadami
(igły, kaniule, ostrza, wiertła itp.)


1. bezpośrednio po użyciu umieszczać ostre odpady w plastikowym, twardościennym pojemniku,
2. pojemniki napełniać do 2/3 objętości
3. pojemniki opisywać datą rozpoczęcia użytkowania i datą zamknięcia
4. pojemniki napełniamy maksymalnie przez 4 - 5 dni
5. do momentu odbioru do utylizacji, pojemniki przechowujemy w wydzielonym pomieszczeniu, o temp. > 10˚C - do 48 godzin (aktualnie obowiązujące – 72 godzin); o temp. < 10˚C do 14 dni

Postępowanie z odpadami medycznymi


1. odpady medyczne w miejscu ich powstawania wyrzucamy do:

 • wiadra pedałowego (kosz pedałowy) lub bezdotykowe ( kosz bezdotykowy) wyłożonego czerwonym workiem foliowym lub

 • do czerwonego worka foliowego zawieszonego na stelażu

2. odpady medyczne usuwamy z gabinetu po każdym dniu pracy
3. kosz pedałowy lub bezdotykowy po usunięciu worka myjemy i dezynfekujemy
4. odpady medyczne gromadzimy w wydzielonym pomieszczeniu w odpowiednich większych pojemnikach do momentu wywozu odpadów medycznych i utylizacji przez odpowiednią firmę utylizującą, z którą gabinet ma podpisaną umowę na wywóz odpadów medycznych i materiałów biologicznie skażonych.

Postępowanie z odpadami gospodarczo - bytowymi
(opakowania po lekach, opakowania sterylizacyjne, odpady po sprzątaniu)


- odpady gospodarczo - bytowe umieszczamy w koszu wyłożonym niebieskim workiem i usuwamy z gabinetu umieszczając je w kontenerach na odpady komunalne, a następnie przekazujemy odpowiedniej firmie

Postępowanie z odpadami specjalnymi
(resztki amalgamatu, rozbite termometry, leki)


- gromadzimy w pojemnikach (kolor żółty) i przekazujemy odpowiedniej firmie


- przeterminowane leki usuwamy zgodnie z instrukcją nadzoru farmaceutycznego

 

 

 

Najważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z odpadami medycznymi w gabinetach stomatologicznych, NZOZ-ach i szpitalach:

 

 

1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz.587 z późn.zm.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dziennik Ustaw nr 162, poz. 1153).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dziennik Ustaw nr 139, poz. 940).

Rozporządzenia określają:

  1)   katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych,

  2)   sposób klasyfikowania odpadów.

 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne

18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione

w 18 01 06

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

 


Rozporządzenia określają szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:
- klasyfikowaniu odpadów medycznych celem określenia właściwego sposobu postępowania z określonymi rodzajami odpadów medycznych,
- zbieraniu odpadów medycznych w miejscach ich powstawania,
- magazynowaniu odpadów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz innych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych oraz w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania,
- określeniu warunków transportu odpadów medycznych wewnątrz jednostki ochrony zdrowia oraz podmiotu prowadzącego badania naukowe w zakresie medycyny.

Odpady medyczne klasyfikuje się w następujący sposób:

1) odpady medyczne o kodach:
18 01 02, 18 01 03, 18 01 80 i 18 01 82, zwane "odpadami zakaźnymi", są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne
u ludzi lub innych żywych organizmów,
2) odpady medyczne o kodach:
18 01 06, 18 01 08 i 18 01 10, zwane "odpadami specjalnymi", są to odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska,
3) odpady medyczne o kodach: 18
01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81, zwane "odpadami pozostałymi", są to odpady medyczne niemające właściwości niebezpiecznych.

Odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony zdrowia oraz w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe.
Odpady określone w pkt 1 i 2 zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub proces odzysku.
Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych.
Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów.
Pojemniki lub worki należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż
do 2/3 ich objętości, natomiast pojemniki na odpady o ostrych końcach i krawędziach należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż co 48 godzin (aktualnie obowiązujące – 72 godzin).
Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.
W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.
Dopuszcza się zbieranie odpadów pozostałych do pojemników wielokrotnego użycia.


Każdy pojemnik i każdy worek jednorazowego użycia powinny mieć:

- widoczne oznakowanie, świadczące o rodzaju odpadów w nich przechowywanych oraz o miejscu pochodzenia odpadów (nazwa i adres gabinetu stom.),
- datę zamknięcia,
- informacje pozwalające zidentyfikować osobę zamykającą pojemnik lub worek.

Odpady zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, gromadzi się w workach koloru czerwonego.
Odpady specjalne gromadzi się w workach koloru żółtego.
Pozostałe odpady medyczne, inne niż wymienione, gromadzi się w workach koloru niebieskiego.
Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinny zostać usunięte przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, zgodnie z opracowaną procedurą postępowania.
Dopuszczalne jest magazynowanie niebezpiecznych odpadów medycznych na terenie jednostek ochrony zdrowia poza miejscem ich powstawania w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.
Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin
( aktualnie obowiązujące 72 godziny) w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10°C. W temperaturze poniżej 10°C zakaźne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 14 dni.
W przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów medycznych można je magazynować w wydzielonych chłodzonych miejscach, w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z zachowaniem warunków określonych wyżej.
Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.

 

 

 

Zasady ochrony personelu i pacjenta przed infekcją (HBV, HIV)

 • Stosowanie ubrań ochronnych i środków ochrony indywidualnej

 • Poprawna dezynfekcja i sterylizacja

 • Stosowanie sprzętu jednorazowego użytku

 • Właściwe postępowanie z odpadami medycznymi

 • Higiena rak

 • Szczepienia ochronne
Każdego pacjenta należy traktować jako potencjalnego nosiciela!!!Czynności wykonywane przed pierwszym pacjentem

 

DEZYNFEKCJA gabinetu, CAŁEGO UNITU, asystora!!!

(pamiętaj zawsze w rękawiczkach jednorazowych!)


1. Dezynfekcja spluwaczki preparatem o pełnym spektrum biobójczym (bakterie, grzyby, wirusy, prątki)
2. Płukanie przez 3 - 10 min preparatem dezynfekcyjnym unitu – dezynfekcja systemów ssącyCzynności wykonywane przed zabiegiem

 

DEZYNFEKCJA UNITU!!! (pamiętaj zawsze w rękawiczkach jednorazowych!)


1. Zakładamy jednorazowe osłony na uchwyt lampy lub dezynfekujemy uchwyt lampy
2. Zakładamy nową końcówkę do ssaka i ślinociągu
3. Podajemy jednorazowy kubek, wlewamy wodą ze środkiem dezynfekcyjnym przy pacjencie
4. Zabezpieczamy fotel i ubranie pacjenta jednorazową serwetą ochronną

5. Pacjent płuka jamę ustną preparatem dezynfekcyjnym

6.Ustawiamy fotel i zagłówek
7. Myjemy i dezynfekujemy ręce
8. Zakładamy osłonę twarz (przyłbice ochronną lub okulary ochronne i maseczkę ochronną)
9. Zakładamy jednorazowe rękawiczkiCzynności wykonywane po zabiegu

 

Zaopiekuj się pacjentem (wytarcie twarzy, zdjęcie serwety ochronnej)


1. Narzędzia umieszczamy w roztworze dezynfekcyjnym segregując narzędzia drobne do pojemnika dezynfekcyjnego na narzędzia drobne, pozostałe narzędzia do wanienki dezynfekcyjnej, odpowiednio wcześniej przygotowanych.
2. Opróżniamy, dezynfekujemy, myjemy i dezynfekujemy spluwaczkę

3. Usuwamy jednorazowe osłony zagłówka fotela, ramion i przewodów unitu, stolika, lampy i dezynfekujemy te powierzchnie preparatem działającym na bakterie, grzyby, wirusy i prątki gruźlicy (o szerokim spektrum działania).

USUWAMY WSZYSTKIE OSŁONY JEDNORAZOWE I WYRZUCAMY DO KOSZA NA ODPADY MEDYCZNE


4. DEZYNFEKCJA CAŁEGO UNITU !!!

5. Przecieramy preparatem dezynfekcyjnym przyłbicę ochronną lub okulary ochronne
6. Oczyszczamy końcówki (wiertarki) preparatem o pełnym spektrum działania ( B, F, V, Tbc) oliwimy ( konserwacja wiertarek stom.), pakujemy i sterylizujemy
7. Przepłukujemy unit – dezynfekcja systemów ssących
8. Po każdej czynności dezynfekujemy używany blat asystora

9. Dezynfekujemy i chowamy do szafek lub do asystora materiały, leki

10. Ewentualnie przygotowujemy stanowisko pracy dla następnego pacjenta

Postępowanie z narzędziami po przyjęciu pacjenta


1. Narzędzia bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze preparatu dezynfekcyjnego przestrzegając pełnego ich zanurzenia (patrz przygotowanie wanienki dezynfekcyjnej i preparatu do dezynfekcji)
2. Przestrzegać czasu dezynfekcji (– zbyt krótki czas dezynfekcji – niepoprawna dezynfekcja, zbyt długi czas dezynfekcji – możliwa korozja narzędzi)
3. Założyć rękawice ochronne i fartuch foliowy oraz osłonić twarz
4. Wyjąć narzędzia z roztworu, przepłukać i umyć pod bieżącą wodą przy pomocy odpowiedniej szczoteczki
5. Wypłukać narzędzia wodą wodociągową i destylowaną
6. Rozłożyć narzędzia na tkaninie bawełnianej sterylnej lub jednorazowej, papierowej (serwecie) i osuszyć
7. Szczoteczkę po użyciu poddać dezynfekcji, myciu, płukaniu i osuszyć, wysterylizować
8. Pojemnik do dezynfekcji umyć, wyparzyć i osuszyć
9. Sprawdzić przy pomocy lupy dokładność mycia i stan narzędzi
10. Narzędzia wymagające smarowania zabezpieczyć odpowiednim preparatem
11. Zestawy, narzędzia dla jednego pacjenta zapakować w opakowanie sterylizacyjne, a do środka włożyć odpowiedni wskaźnik chemiczny służący do kontroli procesu sterylizacji
12. Zamknąć opakowanie sterylizacyjne
13. Przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia

14. Zapisanie lub zebranie danych dotyczących procesu sterylizacji – uzupełnienie dokumentacjiCzynności wykonywane na koniec dnia pracy


1. Wykonujemy wszystkie czynności takie jak po każdym zabiegu
2. Dezynfekujemy spluwaczkę preparatem o pełnym spektrum biobójczym
3. Płuczemy unit preparatem dezynfekcyjnym – DEZYNFEKCJA SYSTEMÓW SSĄCYCH
4. Myjemy i dezynfekujemy duże powierzchnie (blaty, podłogę w gabinecie zabiegowym itp.) poziome stosując preparaty o pełnym spektrum, w czasie działania 15 min.
W przypadku zanieczyszczenia powierzchni krwią, wydzieliną - dezynfekcje przeprowadzamy od razu
5. Myjemy toaletę i dezynfekujemy preparatem chlorowym
6. Myjemy podłogę w poczekalni

7.Usuwamy ubranie robocze do worków foliowych i przekazujemy do prania

Jeden raz w tygodniu myjemy i dezynfekujemy wszystkie powierzchnie
« przejdz do porzedniej strony