@TODO: Page Title

Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

 

Procedury higieniczne dotyczące personelu

 • Antyseptyka – (gr. anti – przeciw sepsis – gniciu, dosłownie: zapobieganie gniciu) to postępowanie polegające na stosowaniu zabiegów zmierzających do zniszczenia lub zahamowania rozwoju drobnoustrojów. Postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach. W przeciwieństwie do dezynfekcji, antyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów.
 • Aseptyka – to postępowanie zapobiegające zakażeniu. Ochrona pacjenta i personelu. Postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej.

 

 

Aseptyka:

 • Właściwa dezynfekcja i sterylizacja
 • Odpowiednim przechowywaniu sterylnych narzędzi i materiałów
 • Używanie dla każdego pacjenta jednorazowych, odkażonych lub sterylnych przedmiotów
 • Właściwym niszczeniu materiału skażonego
 • Stosowanie sprzętu jednorazowego użycia
 • Używanie odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic ochronnych (środki ochrony indywidualnej)
 • Przestrzeganie higieny osobistej:

1. Właściwe przygotowanie rąk do pracy oraz odpowiednia ich higiena:

- podczas pracy nie nosi się biżuterii

- paznokcie muszą być krótkie i zadbane

- zranienia, otarcia należy zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem

- ręce należy myć:

 • przed przystąpieniem do pracy
 • przed przyjęciem pacjenta
 • przed założeniem rękawiczek
 • po zdjęciu rękawiczek i fartucha
 • gdy rękawiczki zostaną zanieczyszczone krwią lub uszkodzone
 • przed jedzeniem, piciem oraz paleniem
 • po skorzystaniu z toalety
 • po zakończonym dniu pracy

 

2. Obowiązuje mycie rąk higieniczne i dezynfekcja

3. Przed zabiegami chirurgicznymi obowiązuje mycie i dezynfekcja chirurgiczna oraz stosowanie sterylnych rękawiczek

4. Przed nałożeniem preparatu dezynfekcyjnego - ręce należy osuszyć

5. Punkt mycia rąk oddzielny od punktu mycia narzędzi

6. Punkt mycia rąk wyposażony w:

 • baterie uruchamianą bez dotyku dłonią
 • dozownik na mydło płynne
 • dozownik na preparat do dezynfekcji rąk
 • podajnik na ręczniki jednorazowego użycia
 • kosz na użyte ręczniki

7. Dozowniki muszą być opisane

8. Nie można uzupełniać zawartości dozowników poprzez dolewanie

9. Dozowniki przed ponownym napełnieniem muszą być umyte, wyparzone i osuszone

10. Podczas pracy ręce muszą być osłonięte rękawiczkami, które zmieniamy po każdym pacjencie oraz w przypadku ich zanieczyszczenia krwią lub uszkodzenia

11. Rękawiczki jednorazowego użycia nie można stosować wielokrotnie

12. Brak zmiany rękawiczek i brak mycia rąk - przyczyna powstania korzystnego dla drobnoustrojów środowiska sprzyjającego ich rozwojowi i wzrostu - konsekwencją jest podrażnienie skóry rąk oraz możliwość wystąpienia zanokcicy paznokciowej wywołanej wirusem Herpes Simplex

13. Mycie rąk i ich dezynfekcję należy prowadzić wg techniki Ayliffe

 

 

STERYLIZACJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

STERYLIZACJA to WYJAŁAWIANIE

 • Jest to proces polegający na zniszczeniu wszystkich drobnoustrojów, zarówno ich form wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych

 

3 podstawowe zasady sterylizacji:

 • Wszystkie przedmioty są odpowiednio przygotowane do sterylizacji czyli zdezynfekowane, idealnie czyste, suche, odpowiednio ułożone i opakowane
 • Metody i parametry sterylizacji zachowane
 • Odpowiednie przechowywanie narzędzi po sterylizacji

 

Typy sterylizacji:

 • Parowa – czynnikiem sterylizującym jest nasycona para wodna pod zwiększonym ciśnieniem (autoklaw)
 • Termiczna – temp 250 C – sterylizatory kulkowe

 

 

Sterylizacja w autoklawach (w gabinetach stomatolog. najczęściej autoklawy typ B)

 • Tem. 121 C , ciś. ok.102 kPa (ok.1 atm)
 • Tem. 134 C , ciś. ok. 203 kPa (ok. 2 atm)
 • Odpowiednie ułożenie pakietów – ułożenie papier do papieru, folia do folii, cięższe narzędzia na dolna półkę, najlżejsze na górną.

 

Sterylizacja w sterylizatorze kulkowym

 • Czynnik sterylizujący – gorące powietrze o tem. 250 C ( nagrzane kulki ze szkła kwarcowego)
 • Jest to szybka sterylizacja drobnych narzędzi stomatologicznych (wiertła, frezy, instrumenty kanałowe)

 

PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI DO STERYLIZACJI:

 • Dezynfekcja
 • Płukanie
 • Mycie
 • Płukanie
 • Suszenie
 • Przegląd i segregacja
 • Pakowanie
 • Sterylizacja
 •  

Przechowywanie narzędzi po sterylizacji

 • „First in first out”
 • Opis pakietów i paski kontrolne
 • Zeszyty kontroli : autoklawu

 

Kontrola procesu sterylizacji

Wskaźniki :

 • fizyczne (pomiar parametrów procesu - ciśnienie, temperatura, czas)
 • chemiczne – wykazanie reakcji na proces – (zewnętrzne) tzw. sprawdziany , (wewnętrzne) paski kontrolne, twindikatory – zmiana barwy
 • biologiczne – testy bakteriologiczne (Sporal A (spory - Geobacillus stearothermophilus), badanie jałowości). Są to najbardziej wiarygodne testy.

 

Testy kontrolne

Test Bowie-Dicka

 • Jest sprawdzianem, prawidłowego usunięcia powietrza w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią oraz z wsadów porowatych

 

 

Walidacja

 • Udokumentowana procedura, której celem jest utrzymanie, zapisanie i interpretacja danych wymaganych do wykazania, że dany proces będzie zawsze zgodny z wcześniej określonymi specyfikacjami.

Przechowywanie wysterylizowanego materiału (w opakowaniach)

- okres przechowywania nie zależy od metody sterylizacji

- po procesie sterylizacji materiał pozostaje jałowy do momentu użycia o ile nie zostanie skażony podczas transportu, przechowywania lub wyjmowania

- zawartość opakowania wilgotnego lub uszkodzonego uważa się za niesterylną

- należy do minimum ograniczyć manipulacje takie jak:

 • przenoszenie
 • dotykania
 • przekładania sterylnych pakietów

 

Sterylność zawartości opakowania zależy od sposobu przechowywania

Zgodnie z normą PN EN 868 - producent materiału i/lub systemu opakowaniowego przeprowadza weryfikację opakowań w wyspecyfikowanych warunkach pod kątem zachowania jałowości zawartości opakowania.

Na tej podstawie producenci deklarują różne okresy przechowywania materiału medycznego przy spełnieniu odpowiednich wymagań dotyczących warunków przechowywania tj.:

 • temperatura powietrza 23 °C (15 – 25 °C)
 • wilgotność 50% (40 - 60%)
 • pomieszczenie suche, wolne od kurzu i insektów
 • pomieszczenie nie dostępne dla ogółu
 • pomieszczenie o powierzchniach gładkich, bez pęknięć itp.
 • składowanie w zamykanych szafach
 • przechowywanie na regałach pod osłoną - w odległości min. 30 cm od podłogi

 

 

W Polsce warunki przechowywania różne - dlatego zalecane są minimalne okresy przechowywania:

Opakowanie papierowe, włóknina 1 miesiąc - 1 - 2 tygodnie

Opakowanie papierowo-foliowe 6 miesięcy - 3 miesiące

Każda dodatkowa osłona ( pojemnik, szafa, opakowanie) wydłuża okres przechowywania do max.

 

 

Kontrola procesów sterylizacji parowej

Wewnętrzna - należy do użytkownika i obejmuje:

 • kontrolę fizyczną
 • kontrolę chemiczną
 • kontrolę biologiczną

 

Zewnętrzna - należy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej - obejmuje kontrolę biologiczną

 

Częstotliwość kontroli wewnętrznej

Okresowa - przy użyciu wskaźników biologicznych PN - EN 866 i PN - EN ISO 14161 - informuje o fakcie zabicia drobnoustrojów - spor wyselekcjonowanych szczepów bakterii wysoce opornych na dany czynnik sterylizujący

 

Częstotliwość ok. jeden raz na miesiąc :

 • dotyczy każdego sterylizatora
 • dotyczy cykli o różnych parametrach
 • dotyczy kontroli po każdej naprawie lub dłuższej przerwie

 

Wynik - po 7 dniach, 48 godzinach, 1-3 godzin

- ilość zakładanych testów - zależy od pojemności komory sterylizatora:

gdy < 20 l - dwa testy

gdy > 20 l - min. 3 testy

Do inkubacji należy dołączyć tzw. próbę ślepą czyli test nie poddany sterylizacji

- Pakiety ze wskaźnikami umieszcza się po przekątnej komory, w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego tj. tył komory, dolna półka przy drzwiach

Sporale A - po sterylizacji muszą być poddane inkubacji w czasie 24 godzin, a do momentu przekazania przechowywane w lodówce (test kontrolny - nie)

 

Bieżąca:

- fizyczna - wskazania termometrów, manometrów itp. - dokumentacją jest wydruk - informuje jedynie o pracy urządzenia

- chemiczna - norma PN - EN 867, PN - EN ISO 15882 - oparta na reakcji chemicznej substancji wchodzących w skład wskaźnika - widoczna jako zmiana barwy - przeprowadzana dla każdego wsadu i dla każdego pakietu. Dotyczy:

 

 • kontroli ekspozycji ( sprawdziany sterylizacji) - sygnalizuje, że opakowanie było poddane sterylizacji ale nie mówi o sterylności jego zawartości - nie wymaga dokumentacji
 • kontrola każdego wsadu - opakowane wskaźniki chemiczne umieszcza się w różnych punktach komory sterylizatora:

 

- pojemność komory < 20 l - dwa wskaźniki

- pojemność komory > 20 l - min. trzy wskaźniki

Prawidłowe wybarwienie wskaźników zwalnia wsad do użycia

Wyniki tej kontroli dokumentowane w miejscu sterylizacji

 

 • Kontrola każdego pakietu, zestawu - wskaźniki chemiczne umieszczane wewnątrz opakowania - prawidłowe wybarwienie zezwala na użycie materiału -dokumentacja w miejscu użycia materiału sterylnego

 

Dokumentacja procesu sterylizacji

- przechowywana przez 10 lat

- prowadzona dla każdego sterylizatora obejmuje:

 • data sterylizacji
 • nr kolejny cyklu w danym dniu
 • parametry cyklu
 • wyniki kontroli chemicznej wsadu z zaznaczeniem miejsca rozmieszczenia testów w komorze, z zaznaczeniem ich prawidłowego wybarwienia
 • podpis osoby zwalniającej wsad do użycia
 • wyniki okresowej kontroli biologicznej

 

- dokumentacja kontroli pakietu, zestawu prowadzona osobno - np. w karcie pacjenta obejmuje:

 

 • datę sterylizacji
 • datę użycia materiału sterylnego
 • zaznaczenie prawidłowego wybarwienia testu

 

 

Prawidłowa dokumentacja jest konieczna w przypadku roszczeń pacjentów, w celu udowodnienia prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji

 

Sterylizacja narzędzi do natychmiastowego użycia

- narzędzia po dezynfekcji umyte i osuszone rozkładamy na tacy i umieszczamy wskaźnik chemiczny wieloparametrowy

- tace osłaniamy pokrywą pozostawiając ją lekko uchyloną

- po procesie sterylizacji otwieramy sterylizator, zamykamy pokrywę i przenosimy tacę na stanowisko pracy

- sprawdzamy wybarwienie wskaźnika chemicznego, który odpowiednio dokumentujemy - narzędzia używamy od razu

- Jeśli sterylizacja narzędzi, ze względu na rodzaj materiału - nie jest możliwa - obowiązuje dezynfekcja bardzo wysokiego poziomu i płukanie w sterylnej wodzie destylowanej - narzędzia używamy od razu

 

Segregacja i postępowanie z odpadami medycznymi

 

Postępowanie z odpadami medycznymi

 • Odpowiednia segregacja odpadów medycznych
 • Właściwe oznaczenie pojemników na materiał biologicznie skażony

 

Wywóz, przechowywanie i utylizacja materiałów biologicznie skażonych przez firmy zewnętrzne z odpowiednimi uprawnieniami (umowa pomiędzy gabinetem a firmą utylizującą odpady medyczne i materiał biologicznie skażony)

 

Postępowanie z ostrymi odpadami

(igły, kaniule, ostrza, wiertła itp.)

 

1. Bezpośrednio po użyciu umieszczać ostre odpady w plastikowym, twardościennym pojemniku,

2. Pojemniki napełniać do 2/3 objętości

3. Pojemniki opisywać datą rozpoczęcia użytkowania i datą zamknięcia

4. Pojemniki napełniamy maksymalnie przez 4 - 5 dni

5. Do momentu odbioru do utylizacji, pojemniki przechowujemy w wydzielonym pomieszczeniu, o temp. > 10˚C - do 48 godzin (aktualnie obowiązujące – 72 godzin); o temp. < 10˚C do 14 dni

 

Postępowanie z odpadami medycznymi

1.  Odpady medyczne w miejscu ich powstawania wyrzucamy do:

 • wiadra pedałowego (kosz pedałowy) lub bezdotykowe ( kosz bezdotykowy) wyłożonego czerwonym workiem foliowym lub
 • do czerwonego worka foliowego zawieszonego na stelażu

2. Odpady medyczne usuwamy z gabinetu po każdym dniu pracy

3. Kosz pedałowy lub bezdotykowy po usunięciu worka myjemy i dezynfekujemy

4. Odpady medyczne gromadzimy w wydzielonym pomieszczeniu w odpowiednich większych pojemnikach do momentu wywozu odpadów medycznych i utylizacji przez odpowiednią firmę utylizującą, z którą gabinet ma podpisaną umowę na wywóz odpadów medycznych i materiałów biologicznie skażonych.

 

Postępowanie z odpadami gospodarczo - bytowymi

(opakowania po lekach, opakowania sterylizacyjne, odpady po sprzątaniu)

 • odpady gospodarczo - bytowe umieszczamy w koszu wyłożonym niebieskim workiem i usuwamy z gabinetu umieszczając je w kontenerach na odpady komunalne, a następnie przekazujemy odpowiedniej firmie

 

Postępowanie z odpadami specjalnymi

(resztki amalgamatu, rozbite termometry, leki)

 • gromadzimy w pojemnikach (kolor żółty) i przekazujemy odpowiedniej firmie
 • przeterminowane leki usuwamy zgodnie z instrukcją nadzoru farmaceutycznego

 

Najważniejsze akty prawne regulujące postępowanie z odpadami medycznymi w gabinetach stomatologicznych, NZOZ-ach i szpitalach:

1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz.587 z późn.zm.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dziennik Ustaw nr 162, poz. 1153).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dziennik Ustaw nr 139, poz. 940).

Rozporządzenia określają:

  1)   katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych,

  2)   sposób klasyfikowania odpadów.

 

 

 

18 Odpady medyczne i weterynaryjne

18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny

oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

 

 

Rozporządzenia określają szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

- klasyfikowaniu odpadów medycznych celem określenia właściwego sposobu postępowania z określonymi rodzajami odpadów medycznych,

- zbieraniu odpadów medycznych w miejscach ich powstawania,

- magazynowaniu odpadów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz innych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych oraz w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania,

- określeniu warunków transportu odpadów medycznych wewnątrz jednostki ochrony zdrowia oraz podmiotu prowadzącego badania naukowe w zakresie medycyny.

 

Odpady medyczne klasyfikuje się w następujący sposób:

1) odpady medyczne o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 80 i 18 01 82, zwane "odpadami zakaźnymi", są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów,

2) odpady medyczne o kodach: 18 01 06, 18 01 08 i 18 01 10, zwane "odpadami specjalnymi", są to odpady niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska,

3) odpady medyczne o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81, zwane "odpadami pozostałymi", są to odpady medyczne niemające właściwości niebezpiecznych.

 

Odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony zdrowia oraz w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe. Odpady określone w pkt 1 i 2 zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub proces odzysku. Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia. Pojemniki te umieszcza się w miejscach powstawania odpadów. Pojemniki lub worki należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz dziennie. Pojemniki lub worki mogą być wypełnione nie więcej niż do 2/3 ich objętości, natomiast pojemniki na odpady o ostrych końcach i krawędziach należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż co 48 godzin (aktualnie obowiązujące – 72 godzin). Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku. Dopuszcza się zbieranie odpadów pozostałych do pojemników wielokrotnego użycia.

 

 

Każdy pojemnik i każdy worek jednorazowego użycia powinny mieć:

 • widoczne oznakowanie, świadczące o rodzaju odpadów w nich przechowywanych oraz o miejscu pochodzenia odpadów (nazwa i adres gabinetu stom.),
 • datę zamknięcia,
 • informacje pozwalające zidentyfikować osobę zamykającą pojemnik lub worek.

 

Odpady zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, gromadzi się w workach koloru czerwonego.

Odpady specjalne gromadzi się w workach koloru żółtego.

Pozostałe odpady medyczne, inne niż wymienione, gromadzi się w workach koloru niebieskiego.

Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinny zostać usunięte przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, zgodnie z opracowaną procedurą postępowania.

Dopuszczalne jest magazynowanie niebezpiecznych odpadów medycznych na terenie jednostek ochrony zdrowia poza miejscem ich powstawania w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.

Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin ( aktualnie obowiązujące 72 godziny) w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10°C. W temperaturze poniżej 10°C zakaźne odpady medyczne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, ale nie dłużej niż 14 dni.

W przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów medycznych można je magazynować w wydzielonych chłodzonych miejscach, w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z zachowaniem warunków określonych wyżej.

Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.

 

 

Zasady ochrony personelu i pacjenta przed infekcją (HBV, HIV)

 • Stosowanie ubrań ochronnych i środków ochrony indywidualnej
 • Poprawna dezynfekcja i sterylizacja
 • Stosowanie sprzętu jednorazowego użytku
 • Właściwe postępowanie z odpadami medycznymi
 • Higiena rak
 • Szczepienia ochronne

 

 

Każdego pacjenta należy traktować jako potencjalnego nosiciela!!!

 

 

Czynności wykonywane przed pierwszym pacjentem:

DEZYNFEKCJA gabinetu, CAŁEGO UNITU, asystora!!!

(pamiętaj zawsze w rękawiczkach jednorazowych!)

 

1. Dezynfekcja spluwaczki preparatem o pełnym spektrum biobójczym (bakterie, grzyby, wirusy, prątki)

2. Płukanie przez 3 - 10 min preparatem dezynfekcyjnym unitu – dezynfekcja systemów ssący

 

Czynności wykonywane przed zabiegiem:

DEZYNFEKCJA UNITU!!! (pamiętaj zawsze w rękawiczkach jednorazowych!)

 

1. Zakładamy jednorazowe osłony na uchwyt lampy lub dezynfekujemy uchwyt lampy

2. Zakładamy nową końcówkę do ssaka i ślinociągu

3. Podajemy jednorazowy kubek, wlewamy wodą ze środkiem dezynfekcyjnym przy pacjencie

4. Zabezpieczamy fotel i ubranie pacjenta jednorazową serwetą ochronną

5. Pacjent płuka jamę ustną preparatem dezynfekcyjnym

6.Ustawiamy fotel i zagłówek

7. Myjemy i dezynfekujemy ręce

8. Zakładamy osłonę twarz (przyłbice ochronną lub okulary ochronne i maseczkę ochronną)

9. Zakładamy jednorazowe rękawiczki

 

Czynności wykonywane po zabiegu:

Zaopiekuj się pacjentem (wytarcie twarzy, zdjęcie serwety ochronnej)

1. Narzędzia umieszczamy w roztworze dezynfekcyjnym segregując narzędzia drobne do pojemnika dezynfekcyjnego na narzędzia drobne, pozostałe narzędzia do wanienki dezynfekcyjnej, odpowiednio wcześniej przygotowanych.

2. Opróżniamy, dezynfekujemy, myjemy i dezynfekujemy spluwaczkę

3. Usuwamy jednorazowe osłony zagłówka fotela, ramion i przewodów unitu, stolika, lampy i dezynfekujemy te powierzchnie preparatem działającym na bakterie, grzyby, wirusy i prątki gruźlicy (o szerokim spektrum działania).

USUWAMY WSZYSTKIE OSŁONY JEDNORAZOWE I WYRZUCAMY DO KOSZA NA ODPADY MEDYCZNE

4. DEZYNFEKCJA CAŁEGO UNITU !!!

5. Przecieramy preparatem dezynfekcyjnym przyłbicę ochronną lub okulary ochronne

6. Oczyszczamy końcówki (wiertarki) preparatem o pełnym spektrum działania ( B, F, V, Tbc) oliwimy ( konserwacja wiertarek stom.), pakujemy i sterylizujemy

7. Przepłukujemy unit – dezynfekcja systemów ssących

8. Po każdej czynności dezynfekujemy używany blat asystora

9. Dezynfekujemy i chowamy do szafek lub do asystora materiały, leki

10. Ewentualnie przygotowujemy stanowisko pracy dla następnego pacjenta

 

Postępowanie z narzędziami po przyjęciu pacjenta

1. Narzędzia bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze preparatu dezynfekcyjnego przestrzegając pełnego ich zanurzenia (patrz przygotowanie wanienki dezynfekcyjnej i preparatu do dezynfekcji)

2. Przestrzegać czasu dezynfekcji (– zbyt krótki czas dezynfekcji – niepoprawna dezynfekcja, zbyt długi czas dezynfekcji – możliwa korozja narzędzi)

3. Założyć rękawice ochronne i fartuch foliowy oraz osłonić twarz

4. Wyjąć narzędzia z roztworu, przepłukać i umyć pod bieżącą wodą przy pomocy odpowiedniej szczoteczki

5. Wypłukać narzędzia wodą wodociągową i destylowaną

6. Rozłożyć narzędzia na tkaninie bawełnianej sterylnej lub jednorazowej, papierowej (serwecie) i osuszyć

7. Szczoteczkę po użyciu poddać dezynfekcji, myciu, płukaniu i osuszyć, wysterylizować

8. Pojemnik do dezynfekcji umyć, wyparzyć i osuszyć

9. Sprawdzić przy pomocy lupy dokładność mycia i stan narzędzi

10. Narzędzia wymagające smarowania zabezpieczyć odpowiednim preparatem

11. Zestawy, narzędzia dla jednego pacjenta zapakować w opakowanie sterylizacyjne, a do środka włożyć odpowiedni wskaźnik chemiczny służący do kontroli procesu sterylizacji

12. Zamknąć opakowanie sterylizacyjne

13. Przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia

14. Zapisanie lub zebranie danych dotyczących procesu sterylizacji – uzupełnienie dokumentacji

 

 

Czynności wykonywane na koniec dnia pracy

1. Wykonujemy wszystkie czynności takie jak po każdym zabiegu

2. Dezynfekujemy spluwaczkę preparatem o pełnym spektrum biobójczym

3. Płuczemy unit preparatem dezynfekcyjnym – DEZYNFEKCJA SYSTEMÓW SSĄCYCH

4. Myjemy i dezynfekujemy duże powierzchnie (blaty, podłogę w gabinecie zabiegowym itp.) poziome stosując preparaty o pełnym spektrum, w czasie działania 15 min.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni krwią, wydzieliną - dezynfekcje przeprowadzamy od razu

5. Myjemy toaletę i dezynfekujemy preparatem chlorowym

6. Myjemy podłogę w poczekalni

7.Usuwamy ubranie robocze do worków foliowych i przekazujemy do prania

 

Jeden raz w tygodniu myjemy i dezynfekujemy wszystkie powierzchnie