PSHS

Regulamin

Regulamin Ankiety

§1

a)      Ankieta dotyczy „ Gabinet profesjonalnej higieny stomatologicznej”.

b)      Organizatorem ankiety jest  Polskie Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej” w Częstochowie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.  KRS: 0000517464, pod adresem  42-208  CZĘSTOCHOWA , ul. Brzezińska 6, NIP: 5732850367, REGON: 243619932, zwane  dalej PSHS

§2

a)      Ankieta będzie trwała  od  01.09.2014 roku

b)      Poprawnie i czytelnie wypełnioną ankietę można wysłać drogą elektroniczną do PSHS  mailem , na adres:  www.higiena.pshs.pl i  www.pshs.pl  albo  dostarczyć osobiście lub listownie na adres siedziby PSHS, tj. Centrum Medyczne Jurajska, ul. Brzezińska 6 ,

 42-208CZĘSTOCHOWA

c)       Ankieta musi być podpisana przez lekarza stomatologa i podbita pieczątką  gabinetu

 

§3

a)      W ankiecie może wziąć udział  każdy gabinet z terenów całej Polski

§4

a)      Zwycięzca otrzyma  certyfikat  nadający tytuł „ Gabinet profesjonalnej higieny stomatologicznej”

b)      Wyżej wymieniony tytuł otrzyma gabinet, który w ogólnej punktacji  otrzyma  przynajmniej 85 % możliwych do uzyskania punktów

c)       Certyfikat  „ Gabinet Profesjonalnej higieny stomatologicznej” posiada ważność przez dwa lata od daty jego uzyskania. Po tym okresie konieczne jest ponowne przystąpienie do konkursu, poprzez zgłoszenie gabinetu, wypełnienie ankiety i uzyskanie 85% punktów.

§5

a)      Zwycięzca  zostanie wyłoniony  przez  Komisję – składającą się z członków PSHS, która oceni ankietę poprzez  przyznanie i zliczenie  punktów za każdą udzieloną odpowiedź

b)      Nagrodą w ankiecie jest  uzyskanie  certyfikatu  „ Gabinet profesjonalnej higieny stomatologicznej” oraz  umieszczenie  zwycięskiego gabinetu  na liście Profesjonalnych gabinetów higieny stomatologicznej, znajdującej się na stronie internetowej PSHS

c)       Odbiór otrzymanego certyfikatu ustalony zostanie indywidualnie

§6

a)      Uczestnictwo w ankiecie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  publikację wizerunku  na potrzeby PSHS ( m.in. na stronie internetowej)

b)       Poprzez wypełnienie i złożenie ankiety  Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j.- Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

c)       Organizator ankiety zastrzega sobie prawo do ewentualnej kontroli  (w składzie wyznaczonych członków PSHS),  w celu weryfikacji prawdomówności danych zawartych w ankiecie

§7

Przystępując do ankiety,  Uczestnik :

a)      potwierdza zgodność danych z ankiety własnoręcznym podpisem

b)      potwierdza, że wyraża zgodę na zasady podane w niniejszym Regulaminie.


« przejdz do porzedniej strony